نمایش مقاله

بررسی دیدگاه یُنبُل در ارتباط با اسناد حدیث

صفحه: 119تا 141

نشریه: دوفصلنامه تخصصی پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی

شماره : 1 دوره اول پاییز و زمستان 1393

نویسندگان: علی راد ,محمد جواد اسکندرلو ,طاهر رضا جعفر ,

کلیدواژگان: استشراق، یُنبُل، سند حدیث، تواتر، حجیت، راویان (روات حدیث).

چکیده مقاله:
«گوتیر یُنبُل ـ Gautier H. A. Juynboll (d. 2010)» شخصیت مهمی در عرصه مطالعات حدیثی مستشرقان غربی است که آثار مشهوری در ارتباط با حدیث پژوهی دارد. وی در ارتباط با احادیث دیدگاه‌های ویژه‌ای دارد؛ از جمله اینکه بنابر شواهدی، تاریخ ایجاد و آغاز توسعه اسناد را در قرن دوم و همزمان با فتنه ابن زبیر می‌داند، در حالی که این برداشت صحیح نبوده و مقصود از «فتنه» در تعابیر تاریخی فتنه قتل عثمان در نیمه اول قرن اول است. ینبل اعتبار احادیث متواتر را نیز زیر سؤال برده و معتقد است نظریه تواتر قبل از قرن هفتم مطرح نبود. ضمناً تواتر لفظی را تنها نظریه‌ای می‌داند که هرگز مصداق خارجی نداشته است. دلیل دیگری که برای اثبات عدم اعتبار حدیث بدان استناد می‌کند، نظریه «حلقه مشترک» است. این نظریه برای اولین بار توسط «شاخت» مطرح گردید و یُنبُل به وسیله آن سعی می‌کند انتساب حدیث به پیامبر و حتی صحابه را رد کند. البته با بررسی دلایل و مثال‌هایی که بدان تمسک می‌کند، ضعف نتیجه‌گیری وی روشن می‌شود. در این نوشتار به بازشناسی دیدگاه‌های وی درباره اسناد حدیث و ارزیابی آنها پرداخته شده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 444 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود