نمایش مقاله

دیدگاه جدید پیرامون (نسبت تطبیقی افتراضی) بیان تصوری

صفحه: 27تا 48

نشریه: دوفصلنامه تخصصی مطالعات اصول فقه امامیه

شماره : 1 دوره دوره اول بهار و تابستان 1393

نویسندگان: خالدالغفوری ,

کلیدواژگان: قاعده‌ فقهی، قاعده‌ اصولی، ورود، تعارض، حکومت، تخصص، تخصیص.

چکیده مقاله:
مبحث حاضر، در حیطه علم اصول پژوهشی بسیار با اهمیت و منحصر به فرد است، زیرا در صدد بررسی یکی از روابط حاکم میان دلالت‌های احکام شرعی بوده و در تلاش است تا به کشف نسبت جدیدی میان این ادله دست یابد که با نسبت‌‌های چهارگانه پیشین یعنی تخصص، ورود، تخصیص و تقیید و در نهایت حکومت متفاوت است. این نسبت جدید را (نسبت تطبیق افتراضی) می‌نامیم. این رابطه پیشنهادی عبارت است از تنزیلی خاص از طریق در نظر گرفتن موضوعی که به صورت فعلی و حقیقی وجود نداشته و در ادامه تطبیق حکم بر این موضوع به منظور دست یافتن به حکم موضوع مد نظر و در نهایت مورد نظر قرار دادن آن حکم. پژوهش حاضر در برگیرنده یک مقدمه و توضیح منظور از این نسبت جدید بوده و در این راستا به توضیح تفاوت‌های موجود میان این نسبت جدید و نسبت‌های مشابه یا نزدیک به آن و سرانجام به بیان آثار اصولی و فقهی مترتب بر این نظریه جدید اهتمام شده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 513 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود