نمایش مقاله

کاشف یا ناقل بودن اجازه در عقد فضولی از دیدگاه فقه و حقوق

صفحه: 79تا 99

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه امامیه

شماره : 1 دوره دوره اول پاییز و زمستان 1392

نویسندگان: عبدالله زکی ,یعقوبعلی برجی ,

کلیدواژگان: فضول؛ عقد فضولی؛ اجازه؛ کاشف؛ ناقل.

چکیده مقاله:
«بیع فضولی» یکی از چالش‌برانگیزترین زیرشاخه‌های بیع و قرارداد به شمار می‌آید؛ به گونه‌ای که عده‏ای آن را باطل دانسته‌اند، ولی مشهور مهر صحت بر آن زده است. معتقد شدن به صحت بیع فضولی، مباحث متعددی را پیرامون ماهیت و حکم اجازه در پی دارد که «کاشف» یا «ناقل» بودن اجازه‌، یکی از مهم‌ترین مباحث آن به شمار می‌آید. نوشتار حاضر که در راستای بررسی کاشف یا ناقل بودن اجازه تدوین شده، در وهله نخست، به بررسی نقش و کارکرد اجازه پرداخته و سپس ضمن طرح و تبیین ادله هر یک از قائلین به نقل و کشف، به اشکالات وارده نیز اشاره نموده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 715 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود