نمایش مقاله

مسئولیت قراردادی و راه‌های جبران خسارت آن در کنوانسیون بیع بین‌المللی، با مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران

صفحه: 109تا 136

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه امامیه

شماره : 2 دوره دوره اول بهار و تابستان 1393

نویسندگان: سجاد شهباز قهفرخی ,

کلیدواژگان: مسئولیت قراردادی؛ ضمان؛ جبران خسارت؛ طرق جبران خسارت؛ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا.

چکیده مقاله:
با انعقاد هر بیع، آثار و نتایج آن دامنگیر بایع و خریدار می‌شود. منشأ این تعهدات و آثار را بایستی حاکمیت اراده در انعقاد قرارداد دانست. طرفین در ضمن قرارداد ملتزم می‌شوند که کاری را انجام دهند یا از انجام فعلی خودداری کنند. از تعهد طرفین نسبت به انجام مفاد قرارداد به «مسئولیت قراردادی» تعبیر می‌شود. شرایط به‌وجود آمدن مسولیت قراردادی و طرق جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد، از جمله مواردی است که کنوانسیون بیع بین‌المللی1980میلادی به آن‌ها پرداخته است. شرایط تحقق این مسئولیت در کنوانسیون، تا اندازه زیادی با حقوق ایران مشابهت دارد؛ لکن برخی از راه‌های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد که در کنوانسیون پیش‌بینی شده (مانند پرداخت بهره ثمن)، در فقه و به تبع آن، در حقوق ایران پذیرفته نیست. در این مقاله گردآوری اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مراجعه مستقیم به منابع انجام شده و داده‌های حاصله با شیوه‌ توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 1320 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود