نمایش مقاله

نقش فلسفه اسلامی در ارتباط با زیرساخت‌های دانش اصول فقه *

صفحه: 21تا 46

نشریه: دوفصلنامه تخصصی مطالعات اصول فقه امامیه

شماره : 2 دوره دوره اول پاییز و زمستان 1393

نویسندگان: علی رحمانی فرد ,علی عسکری وزیری ,

کلیدواژگان: فلسفه، اسلام، فلسفه اسلامی، دانش، اصول فقه، زیرساخت‌ها

چکیده مقاله:
مسئله پیوند دانش اصول فقه علوم دیگر و از جمله فلسفه، مهم‌ترین مسئله‌ای است که تحقیق در آن، راه را برای نظریه‌های توانمندتر و کاربردی‌تر می‌گشاید. پژوهش حاضر، نقش فلسفه اسلامی در ارتباط با زیرساخت‌های دانش اصول فقه بررسی می‌کند. در این مقاله، ابتدا وجوه نیازمندی سایر دانش‌ها به فلسفه اسلامی ذکر می‌گردد. در ادامه نقش فلسفه اسلامی در ارتباط با زیرساخت‌های علوم بالاخص اصول فقه تبیین می‌شود، به این بیان که فلسفه اسلامی می‌تواند دو نقش بسیار مهم در ارتباط با زیر‌ساخت‌های دانش اصول ایفا کند که عبارتند از: شکل‌دهی به زیر‌ساخت‌ها و تقویت آن‌ها. تعداد قواعد کشف و استخراج شده در این تحقیق به ۶۰ مورد می‌رسد، این قواعد به شکل‌دهی زیر‌ساخت‌های اصول فقه کمک می‌کنند و این زیر‌ساخت‌ها نیز به نوبه خود مبنایی برای استنباط احکام شرع هستند؛ البته ذکر این قواعد به معنی این نمی‌باشد که همه این قواعد مورد قبول مرحوم آخوند می‌باشند و برخی از این قواعد را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 434 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود