نمایش مقاله

قول لغوی، کارکردها و ادله حجیت آن در مطالعات فقهی*

صفحه: 125تا 149

نشریه: دوفصلنامه تخصصی مطالعات اصول فقه امامیه

شماره : 2 دوره دوره اول پاییز و زمستان 1393

نویسندگان: سید محسن کاظمی ,

کلیدواژگان: قول لغوی، حجیت، خبر واحد، خبرویت

چکیده مقاله:
حجیت معانی افرادی یک واژه از گذر مراجعه به قول لغت‌شناس، موضوعی است که با سابقهٔ هزار سالهٔ خود در اصول و فقه‌اللغه جایگاه ویژه‌ای یافته است. نگارش فرارو با تفکیک میان کارکردها و حجیت، شناخت و استقرای موارد استعمال یک واژه در اعم از معانی و مصادیق، تشخیص معانی حقیقی از مجازی، شناخت جزئیات معنایی و ظهور کلام را از جمله کارکردهای قول لغوی دانسته است. همچنین با توجه به وجود دو مبنای تواتر و انعقاد ظن خاص بر حجیت قول لغوی، می‌توان به تواتر پاره‌ای واژگان مبتنی بر استقرای لغت‌شناس جزم نمود و به حجیت خبر واحد واجد شرایط حجیت و نیز حجیت اجتهادهای لغت‌شناس به شرط احراز خبرویت و اظهار نظر جزمی وی و عدم وجود راهی دیگر برای فهم معنا معتقد شد. با این ترتیب، مقدمات دلیل انسداد عملاً ناتمام خواهند ماند و مبنای سوم ناصحیح است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 649 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود