نمایش مقاله

نیازها و افق ها در توسعه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

صفحه: 11تا 35

نشریه: دوفصلنامه تخصصی مطالعات آموزش زبان فارسی

شماره : 1 دوره اول پاییز و زمستان 1394

نویسندگان: ابوالقاسم غیاثی زارچ ,فاطمه جعفری ,

کلیدواژگان: آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، زیرساخت های آموزش زبان دوم، رویکرد ارتباطی، توانش ارتباطی. ‏

چکیده مقاله:
از نظر رویکرد ارتباطی، یادگیری زبان دوم به معنی توسعه توانش ارتباطی در بافت های واقعی زبان مقصد است. تدریس عناصر صرفی و نحوی زبان به تنهایی تامین کننده نیازهای زبان آموزان نیست، بلکه باید آنچه را کاربران زبان واقعاً در حوزه توانش های «دستور زبان»، «گفتمان»، «جامعه» و «راهکاری»، با زبان انجام می‏دهند، درک کنند، فرابگیرند و تعامل کنند. رسیدن به چنین توسعه زبانی، نیازمند چندین زیرساخت  پایه است. هدف این مقاله برشمردن این زیرساخت های پایه در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان و بیان ارتباطشان با یکدیگر از نظر رویکرد ارتباطی است. زیرساخت هایی که در این مقاله به آنها پرداخته می شود، عبارتند از: تعریف اهداف آموزشی، تهیه پیکره های زبانشناسی، شناخت و تحلیل خطاهای زبان آموزان غیرفارسی زبان، تهیه منابع آموزشی و کمک آموزشی مخصوص زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، ارتقای روش های تدریس و ارزشیابی های استاندارد. نتیجه این که برای توسعه پایدار آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان باید این زیرساخت ها تهیه و محصولات هر زیرساخت در دیگر بخش ها به صورت یکپارچه و منسجم استفاده بشود.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 274 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود