نمایش مقاله

اعجاز فیزیکی قرآن

صفحه: 33تا 54

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن و علم

شماره : 9 دوره اول پاییز و زمستان 1390

نویسندگان: سید حسین امیدیانی ,علی مولایی ,

کلیدواژگان: قرآن، فیزیک، اعجاز فیزیکی، اعجاز علمی.

چکیده مقاله:
اعجاز قرآن کریم همواره از جنبه‌های گوناگونی مورد توجه اندیشمندان بوده و جریان قرآن پژوهی معاصر در سالیان اخیر به اعجازهای علمی قرآن در حوزه‌های مختلف علوم توجه ویژه‌ای کرده‌اند. در این مقاله نخست مفهوم‌شناسی اعجاز علمی قرآن کریم بیان شده است و سپس تحقیق میان رشته‌ای در دو حوزه تفسیر قرآن و علم فیزیک انجام گرفته است. برخی از آیات قرآن که مربوط به پدیده‌های فیزیکی هستند و به مطالبی اشاره کرده‌اند که سال‌ها بعد، در علم فیزیک کشف شده است، مورد مداقه قرار گرفته‌اند. در این مجال، مواردی از اعجاز فیزیکی قرآن همچون مطرح شدن سرعتی برابر با سرعت نور در قرآن، پایین‌ترین نقطه سطح زمین، زوجیت عام اشیا و نیروی جاذبه از جهت دانش تفسیر و علم فیزیک بررسی شده‌اند.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 1197 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود