نمایش مقاله

قرآن و منطق فازی

صفحه: 147تا 166

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن و علم

شماره : 6 دوره اول بهار و تابستان 1389

نویسندگان: آرش ضیایی ,

کلیدواژگان: قرآن، منطق، منطق فازی، منطق ارسطویی

چکیده مقاله:
نوشتاری که در پیش رو دارید به منطق فازی که توسط پروفسور عسگرزاده ایرانی مطرح شده، می‌پردازد. تفکر فازی از دیدگاهی فلسفی نشأت می‌گیرد که سابقة چند هزار ساله دارد و جهان را با هر آنچه هست، معرفی می‌کند. نویسنده به تفاوت منطق فازی با منطق کلاسیک اشاره دارد و کاربرد منطق فازی در بینش قرآن را تشریح نموده و تلاش دارد مصادیقی کاربردهای قرآنی را مطرح نماید.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 1535 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود