نمایش مقاله

تدوین محتوای خواندن برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان با استفاده از قصه‌های قرآن

صفحه: 59تا 82

نشریه: دوفصلنامه تخصصی مطالعات آموزش زبان فارسی

شماره : 1 دوره اول پاییز و زمستان 1394

نویسندگان: زهره کلانتری دهقی ,والی رضایی ,

کلیدواژگان: خواندن، تهیه و تدوین مواد درسی، محتوای درسی، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، قصه‌های قرآن

چکیده مقاله:
در میان چهار مهارت اصلی در آموزش، خواندن مهارت مهمی به ‌حساب می‌آید که نقش زیادی در پیشرفت زبانی و تقویت توانش ارتباطی زبان‌آموزان دارد. یکی از عوامل تأثیرگذار در یادگیری این مهارت، تهیه و تدوین متن‌های مناسب و سطح بندی شده برای خواندن است که علاوه بر اطلاعات زبانی، می‌توان اطلاعات مربوط به فرهنگ و اجتماع را نیز به فراگیران آموزش داد. در نظام آموزشی جامعۀ ما در زمینۀ تهیۀ چنین متونی در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان چندان کار علمی و اصلی انجام نشده است. پژوهش حاضر می‏کوشد به کمک رویکرد تهیه و تدوین محتوا، محتوایی منسجم و سطح‌بندی شده را برای آموزش این مهارت بر اساس قصّه‌های قرآن ارائه دهد. بدین منظور، ابتدا قصۀ قرآنی به لحاظ کمّی و کیفی و بر اساس فرمول خوانایی مورد تحلیل قرار گرفته است. در گام بعد، بر اساس اصول مرتبط با تهیۀ محتوا و نظریات مرتبط با رویکرد فعالیت محور، به تهیۀ مواد آموزشی برای مهارت خواندن به فراگیران غیرفارسی‌زبان بزرگ‌سال با سطح زبانی متوسط پرداخته‌شده است. نتیجه پژوهش حاضر نشان می‏دهد داستان‌های قرآنی برای آموزش زبان‌فارسی ظرفیّت دارند؛ زیرا دارای ویژگی‌هایی از قبیل واقعی بودن، جذابیت، تنوع و آشنا بودن برای فراگیران هستند که این ویژگی‌ها مطلوب همۀ ‌نظریه‌های آموزش زبان است. همچنین استفاده از داستان‌های قرآنی در آموزش زبان فارسی به بهترین نحو به گسترش فرهنگ اسلامی- ایرانی کمک می‌کند. همچنین تدوین این داستان‌ها متناسب با سطح توانایی زبان‌آموزان و استفاده از شاخص خوانایی در زمینۀ تهیه و تدوین مواد درسی می‌تواند راهگشا باشد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 306 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود