نمایش مقاله

نقد کتاب «آموزش نوین زبان فارسی»

صفحه: 141تا 160

نشریه: دوفصلنامه تخصصی مطالعات آموزش زبان فارسی

شماره : 1 دوره اول پاییز و زمستان 1394

نویسندگان: دکتر محمود مهرآوران ,محمد ناطق ,

کلیدواژگان: آموزش زبان فارسی، غیر فارسی زبانان، آموزش نوین زبان فارسی، منابع آموزشی، احسان قبول، نقد و بررسی.

چکیده مقاله:
با گسترش آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان در ایران و نیز در دیگر کشورها، کتابها و منابعی نیز برای این امر تهیه و تألیف شده است. مجموعه کتابهای «آموزش نوین زبان فارسی» یکی از این منابع است که آقای احسان قبول آنها را تألیف و چاپ کرده است. این مجموعه شش جلد دارد که در سه سطح آغازین، میانی و پیشرفته در نظر گرفته شده است. در این مقاله به بررسی و نقد جلد یک این مجموعه پرداخته‏ایم. جلد یک به آموزش دورۀ آغازین می‏پردازد. با توجه به بخش‏بندی خود کتاب به عنوانهای مختلف، هر قسمت را جداگانه بررسی و نکات مثبت یا ضعف و اشکال آن را بیان کرده‏ایم. معیار نقد، درنظر گرفتن اصول آموزش زبان، سطح کاربردی بودن محتوا، رعایت نیازها و پیش نیازهای مباحث و مانند آن بوده است. از مزایای این کتاب آن است که پس از یک متن کوتاه، در قسمتهای گوناگونی مانند تمرین، گفت و گو، تلفظ کلمه‏ها و دستور، زبان آموزان را به فعالیت وامی‏دارد اما رعایت نکردن برخی از اصول آموزش زبان، پرداختن به جمله پیش از یاددادن صداها و حروف الفبا، نامشخص بودن مخاطب به‏طور دقیق، نامتوازن بودن درسها و نیز تکلّف در جمله‏سازی از نقاط ضعف جلد یک این مجموعه است. این کتاب در مجموع متنی مفید برای آموزش زبان فارسی است که بیشتر مخاطب عرب زبان را در نظر گرفته است. بنابراین برای غیر عرب زبانها مشکلاتی را به وجود می‌آورد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 857 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود