نمایش مقاله

دین در اجتماع37-2

صفحه: 22تا 37

نشریه: فصلنامه فرهنگی اجتماعی شمیم هدی

شماره : 37 دوره دهم زمستان 1394

نویسندگان:

کلیدواژگان: جهاد علمی، عقل در آیات و روایات، اعجاز علمی در قرآن، رابطه متقابل علم و دین، خردورزی ( عقلانیت دینی) در عصر مهدوی، عقل و اصول حاکم برآن، مصابحه، زلال احکام

چکیده مقاله:
با عنایت به شعار سال تحصلی 94-95 جامعه المصطفی که جهاد علمی، عقلانیت و معنویت است؛ عمده مباحث این شماره پیرامون این مبحث طراحی و منتشر شده است. از جمله این مباحث عبارتند از: جهاد علمی، عقل در آیات و روایات، اعجاز علمی در قرآن، رابطه متقابل علم و دین، خردورزی ( عقلانیت دینی) در عصر مهدوی، عقل و اصول حاکم برآن، مصابحه، زلال احکام
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 162 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود