نمایش مقاله

انسان درنگاه تطبیقی اسلام وحقوق بشر

صفحه: 1تا 12

نشریه: دوفصلنامه دانش‌پژوهی نور المصطفی

شماره : 1 دوره اول پاییز و زمستان 1394

نویسندگان: محرمعلی خلیلی ,

کلیدواژگان: اسلام، حقوق بشر، انسان

چکیده مقاله:
شناخت انسان بعنوان نقطه تلاقی یاموضوع احکام دین ازیکسو، واعلامیه جهانی حقوق بشروفرهنگ غرب ازسوی دیگر، حایزاهمیت است، درهردونگاه انسان تعریف وجایگاه واحدی ندارد، گاهی باگناه ذاتی یاچون گرگ درنده، زندگی می کند وگاهی نیزبعنوان محور هستی تفسیرمی شود. وهمینطورگاهی پستر ازپسترین حیوان وگاهی فراترازملائک تعریف می شود، که این خود پارادوکس انسانیت است. اما این معماو پارادوکس فقط بانگاه اسلامی ودینی که شناخت جامع وکامل ازانسان دارد قابل حل است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 176 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود