نمایش مقاله

اخلاق و معنویت

صفحه: 13تا 27

نشریه: دوفصلنامه دانش‌پژوهی نور المصطفی

شماره : 1 دوره اول پاییز و زمستان 1394

نویسندگان: هادی احمدی ,

کلیدواژگان: اخلاق، معنویت، نظام ولایی، اسلام، انسان و دنیا

چکیده مقاله:
اخلاق ومعنویت از صفات وفضایل است که در فطرت بشرنهفته که درهمه ی زمانها، در بستر جامعه ی بشری جریان دارد، بلکه حقیقت انسان برآن استوار است، لذا هرفرد از افراد بشر برای آرامش وآسایش روحی وروانی درزندگی فردی واجتماعی خویش، ناگزیر به تحقق بخشیدن و شکوفاساختن این حقیقت درونی (معنویّت) است، تمام پیامبران واولیاء الهی نیزآمده اند که این صفت درونی را در وجود انسان شکو فاسازند، تحقق بخشیدن و نهادینه ساختن آن با پیروی ازقوانین وسیره ی عملی انبیاء واولیای الهی امکان پذیراست. به دیگر سخن عملی ساختن این صفت درزندگی انسان درپرتوولایت(نظام ولایی) ممکن ومیسر است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 209 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود