نمایش مقاله

تأثیر عفاف و حجاب بر امنیت روانی خانواده

صفحه: 25تا 46

نشریه: مجلة تخصصیِ انجمن مطالعات پژوهشی زنان

شماره : 2 دوره دوم بهار و تابستان 1394

نویسندگان: فاطمه سادات ابراهیمی ,

کلیدواژگان: حجاب، عفاف، زن، امنیت روانی خانواده.

چکیده مقاله:
اسلام به منظور استحکام روابط اعضای خانواده با یک‌دیگر، قوانین و مقرارات جامعی ارائه داده و روابط آن‌ها را با دقیق‌ترین اسلوب نظام بخشیده است. یکی از فضایل اخلاقی در عرصه استحکام بنیان خانواده و امنیت اخلاقی، مسئله حجاب و پوشش و عفاف است که این مسأله اختصاص به زنان نداشته و شامل مردان نیز می¬شود. این حکم مورد توجه اسلام، بزرگان دینی و متعاقب آن دانشمندان و اندیشمندان معاصر نیز قرار گرفته است. در حقیقت اسلام با تشریح حکم حجاب خواسته است که به آرامش و بهداشت روانی زنان و مردان کمک، روابط خانوادگی را محکم و از فروپاشی نظام خانواده جلوگیری، شخصیت و کرامت زن و مرد در خانواده را تأمین و روح تعاون و احساس مسؤولیت را برانگیزد؛ و نهایتاً: حریم اجتماع را از بی¬عفتی و آلودگی¬های جنسی نگه دارد که در این صورت محیط کار و تلاش ایمن و محیط خانواده آرام خواهد بود.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 244 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود