نمایش مقاله

تبّرج و مصادیق آن با تأکیدی بر تفاسیر فقهی

صفحه: 79تا 96

نشریه: مجلة تخصصیِ انجمن مطالعات پژوهشی زنان

شماره : 2 دوره دوم بهار و تابستان 1394

نویسندگان: حلیمه حیدری ,

کلیدواژگان: تبّرج، جاهلیت اولی، جاهلیت مدرن،، خودآرایی، مد.

چکیده مقاله:
آیات قرآن به صراحت زنان مسلمان را از تبّرج نهی کرده و آن را یکی از ویژگی‌های جاهلیت دانسته است. تبرجی که قرآن از آن یاد می‌کند فقط به پوشش محدود نمی‌شود بلکه رفتار و گفتار را نیز شامل می‌شود. هر نوع پوشش، رفتار و گفتار... که موجب جلب نظر مردان نامحرم شده و موجبات ارتکاب گناه را فراهم آورد تبرج محسوب می‌گردد. تبّرج به حکم صریح قرآن و فقهای اسلامی حرام شمرده شده است. در قانون مجازات اسلامی برای زنان بی‌حجاب مجازات تعیین شده و در فقه اسلامی نیز از زنان متبرج شهادت و گواه پذیرفته نمی‌شود.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 220 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود