نمایش مقاله

نقش سیاسی ـ اجتماعی مادران اهل بیت ] از دوران امام هادی } تا عصر غیبت صغری

صفحه: 103تا 122

نشریه: مجلة تخصصیِ انجمن مطالعات پژوهشی زنان

شماره : 1 دوره اول ‍‍‍پاییز و زمستان 1393

نویسندگان: دکتر شهربانو دلبری ,زهرا زحمتکش ,

کلیدواژگان: مادران ائمه]، سمانه{، حُدیث{، نرجس، نقش سیاسی ـ اجتماعی مادران اهل بیت].

چکیده مقاله:
زنان و مردان پرهیزگار خاندان اهل¬بیت] همواره الگوهایی برای مسلمانان هستند. عده¬ای از این زنان نزدیکی بیشتری به اهل¬بیت] و ائمه] داشتند چه در نقش مادر یا خواهر یا فرزند یا همسر. در این راستا زنان ائمه که خود گاه به شرف و افتخار مادران ائمه] بعدی تبدیل می¬شدند، از جایگاه والایی برخوردار بودند. در این مقاله به واکاوی سه تن از همسران و مادران از آخرین ائمه] شیعه که کنیز بودند پرداخته می¬شود. بانو سمانه مادر امام هادی علیه السلام، بانو حُدیث مادر امام حسن عسکری علیه السلام و بانو نرجس مادر امام زمان أ که در دوره¬ای از تاریخ سیاسی جهان اسلام یعنی قرن¬های سوم و چهارم هجری می¬زیستند و نقش عمده ای در فعالیت¬های سیاسی ـ اجتماعی ائمه زمان خود داشتند.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 249 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود