نمایش مقاله

تربیت ازنگاه قرآن وحدیث

صفحه: 47تا 77

نشریه: دوفصلنامه دانش‌پژوهی نور المصطفی

شماره : 1 دوره اول پاییز و زمستان 1394

نویسندگان: علی جمعه حیدری ,

کلیدواژگان: قرآن، حدیث، پیامبر(ص)، تربیت، فرزندان، مربی، والدین وجوان.

چکیده مقاله:
باتوجه به جایگاه ویژه انسان دردستگاه خلقت وهمچنین آزادی، اختیارواستعداد های گوناگون که دارد، ضرورت تربیت برکسی پوشیده نیست. به همین جهت پیامبراکرم(ص) به تصریح قرآن کریم، برای تربیت وتعلیم جامعة انسانی برانگیخته شده است. همه مورخان وکارشناسان تربیتی اعتراف دارند که مکتب نجات بخش اسلام ازاعراب عقب ماندة جاهلی، شخصیت های علمی وعرفانی بى نظیر ساخته است. بنابراین سؤال های ذیل ممکن است رخ بنمایند: چه علل وعواملی موجب این تربیت موفقیت آمیز شده است؟ آموزه های اسلام دراین زمینه چیست؟والدین چه وظایفی درقبال تربیت فرزند شان دارند؟ اساسا تربیت چه جایگاهی درفرهنگ دینی وچه نقشی درحوزة فردی واجتماعی دارد؟ چه روش های را اسلام برای تربیت ارائه می دهد؟ ازچه ابزارهای باید درفرایند تربیت استفاده گردد، تاکارآمدی بیشترداشته باشد؟و... . مقالة حاضربااستناد به آیات وروایات، پاسخی است به سؤال های فوق.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 168 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود