نمایش مقاله

قرآن وبیداری اسلامی

صفحه: 78تا 92

نشریه: دوفصلنامه دانش‌پژوهی نور المصطفی

شماره : 1 دوره اول پاییز و زمستان 1394

نویسندگان: محمد لطیف فاتحی ,

کلیدواژگان: بیداری ، استقلال ، عزت ، افتخار، پیروزی، بصیرت، بینش

چکیده مقاله:
دربیداری اسلامی که خود یک پدیده اجتماعی است، به معنای بازگشتِ بیداری وهوشیاری است درمیان اُمّت اسلامی، تا بخود باوری رسیده وبه این کرامت واستقلال سیاسی واقتصادی وفکری خود مباهات کند ودر راستای انجام وظایف طبیعی خود به عنوان بهترین امت برای مردمش تلاش کند. واین بیداری اسلامی پدیده ناگهانی نبود بلکه بیانی است از تاریخ نه چندان دور ونمودی است از رنج وآلام ملتهای اسلامی از آن روزی که کشورهای شان تحت سلطه بیگانگان قرار گرفت، وفرامین غیر اسلامی، وحاکمان ناتوان درجامعه اسلامی برسر کار آمدند تا بذر زهرآگین تمدن وارداتی را درجوامع اسلامی تحمیل کنند، ازاین رو دست به قیام ومبارزه همه گانی زدند ویکی پس ازدیگری با برکنارکردن این عمال ، به حمدلله شاهد به ثمر رسیدن این جنبیش عظیم هستیم. این حرکت مبارک یقینا به پیروزی اسلام و شکست استکبار ختم خواهد شد، دراین مقاله به برخی ازین عوامل اشاره خواهد شد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 214 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود