نمایش مقاله

بررسی تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی زنان و مردان

صفحه: 73تا 89

نشریه: مجلة تخصصیِ انجمن مطالعات پژوهشی زنان

شماره : 3 دوره دوم ‍‍‍پاییز و زمستان 1394

نویسندگان: خزران رضوانی ,

کلیدواژگان: فرهنگی و اجتماعی، تفاوت زن و مرد، پیوندجویی، اقتدارطلبی، رقابت‌جویی، رفتار اجتماعی.

چکیده مقاله:
دربارۀ مسائل مربوط به زن و مرد مطالعه و پژوهش‌های بسیاری صورت گرفته است؛ که یکی از این مسائل، مسائل مربوط به روانشناسی اختلافی است. در این زمینه نیز تفاوت‌های میان زنان و مردان پرداخته‌اند. ارزیابی و بیان تفاوت‌ها بین دو جنس بسیار مهّم است چراکه باعث آشکار شدن توانایی‌ها و کاستی‌های هر دو جنس می‌شود و مکمل بودن آن دو اثبات می‌شود. یکی از این تفاوت‌ها، تفاوت هر دو جنس در بعد فرهنگی ـ اجتماعی است. با توجه به این‌که فرهنگ و اجتماع نقش بسیار مهمّی را در زندگی ایفا می‌کند و ازآنجایی‌که جامعه متشکل از همین زن و مرد است، چه‌بسا باید به تفاوت‌های زن و مرد در این حیطه پرداخت تا در راستای آن به فرهنگ و اجتماع مناسب دست‌یافت. در این نگارش به این مطلب دست ‌یافتیم که میان زن و مرد ازنظر فرهنگ و اجتماع تفاوت‌هایی وجود دارد. مهّم¬ترین تفاوت¬ها این است که در زمینۀ ارتباطات زنان فراتر از مردان عمل می‌کنند. در حیطه اقتدار مردان برتری‌طلب تر از زنان هستند و در زمینۀ کمک‌های مراقبتی زنان و در زمینۀ قدرت مردان از یکدیگر برترند.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 230 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود