نمایش مقاله

جهانی شدن و آینده نگاری جایگاه فرهنگ اسلامی

صفحه: 37تا 76

نشریه: دوفصلنامه تخصصی پژوهش‌نامه تبلیغ و ارتباطات دینی

شماره : 3 دوره دوم پاییز و زمستان 1393

نویسندگان: جعفر رحمانی ,رضا ابروش ,

کلیدواژگان: فرهنگ اسلامی؛ جهانی شدن؛ پیشران؛ روند؛ آینده پژوهی

چکیده مقاله:
گسترش ابزارهای ارتباطی موجب تسهیل ارتباطات بین فرهنگی میشود. با افزایش ارتباطات بین فرهنگی و تلاش رقبای ستیز کننده برای تخریب فرهنگ اسلامی در جوامع مسلمان، صیانت از فرهنگ امری مهم و حیاتی قلمداد میشود. این مسأله توجه نهادهای فرهنگی و افراد مربوطه را میطلبد. بر این اساس تدوین برنامهای مناسب به منظور توسعه و صیانت فرهنگ اسلامی نیازمند رصد آینده است تا با شناسایی فرصتها و تهدیدهای فراروی، بتوان آینده مطلوبی را برای فرهنگ اسلامی رقم زد. این پژوهش با طرح این سوال که (جایگاه فرهنگ اسلامی در آینده چگونه است؟) با استفاده از روش تحلیل روند و تکنیک دلفی، عناصر مهمی همچون طبیعت نوجوانی، فناوری و جهانی شدن را به عنوان پیشرانهای فرهنگ اسلامی شناسایی مینماید. سپس روندهای هر یک از پیشرانهای مذکور را سرشماری و بر اساس آن با تدوین یک ماتریس 2×2 به تدوین و ترسیم چهار آینده نگری برای آتیه فرهنگ اسلامی میپردازد. پس از بررسیهای انجام شده زیر برای آینده فرهنگ اسلامی قابل تصور میباشد: آینده نگرهای مطلوب عبارتند از: «انسان عامل تثبیت فرهنگ»، «ابزار و فرایند عامل تثبیت فرهنگ»، و آینده نگری های نا مطلوب نیز عبارتند از: «انسان عامل تخریب فرهنگ»، «ابزار و فرایند عامل تخریب فرهنگ»
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 282 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود