نمایش مقاله

واکاوی جنبش دانشجویی در اندیشه مقام معظم رهبری

صفحه: 93تا 119

نشریه: دوفصلنامه تخصصی پژوهش‌نامه تبلیغ و ارتباطات دینی

شماره : 4 دوره سوم بهار و تابستان 1394

نویسندگان: حسن خیری ,مسعود رحمتی ,

کلیدواژگان: جنبش دانشجویی، مقام معظم رهبری، دانشگاه، دانشجو، اندیشه اجتماعی

چکیده مقاله:
دانشجویان یکی از عوامل تأثیرگذار بر تـحوّلات سـیاسی ـ اجـتماعی همه کشورها به ویژه جـوامع جـهان سـوم به شمار می روند. شناخت مفهوم واقعی جنبش دانشجویی، ویژگی¬ها و الزامات جنبش دانشجویی، بایسته¬های جنبش دانشجویی، اهداف و وظایف جنبش دانشجویی، آفات و مطالبات از جنبش دانشجویی از جمله مسائل مهم و درخور توجهی است که این مقاله می¬کوشد تا به آن‏ها بپردازد. رجوع به اندیشه و آرای رهبران دینی برای پاسخ به پرسش¬های مذکور، از اهمیت بسزایی برخوردار است. سؤال اصلی مقاله حاضر چیستی مفهوم و بایسته ‏های جنبش دانشجویی در اندیشه مقام معظم رهبری و چگونگی مدیریت مطلوب آن در پرتو قرائت خاص گفتمان انقلاب اسلامی ایران است. بر این اساس مجموعة سخنان و بیانات ایشان از ابتدای تصدی جایگاه رهبری تاکنون، به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است. محقق در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا، جهت‏ گیری‏ ها، نقاط تأکید ایشان و تحلیل توجیهی، جنبش دانشجویی را واکاوی و دسته‏ بندی نموده و نشان داده که در اندیشه معظم ‏له، جنبش دانشجویی همان خیزش و بیداری دانشجویی است که مخصوص قشر دانشجوست و این جنبش را مخصوص ایران نمی‎دانند چون متعلق به دانشگاه است. ایشان از این جنبش به عنوان یک منبع غنی و سرشار و فیاض برای کشور یاد می¬کنند که اگر خصوصیات آن درست شناخته شود نتایجی بر آن مترتب است که مهم‏ترین آن گفتمان ‏سازی و آرمان ‏خواهی می¬باشد. ایشان بیداری دانشجویی توأمان با احساس مسئولیت دانشجویی را محملی برای حاکم کردن گفتمان‏ های سیاسی و انقلابی در جامعه می¬دانند که مأموریت آن کمک به جامعه برای رسیدن به جایگاه اصلی جامعه اسلامی است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 261 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود