نمایش مقاله

الگوی مصرف از دیدگاه فقهی

صفحه: 27تا 47

نشریه: مجلة تخصصیِ انجمن فقه اقتصادی

شماره : 2 دوره اول پاییز 1392

نویسندگان: محمد نعیم محمدی ,

کلیدواژگان: مصرف، الگو، فقه، اعتدال، اسراف

چکیده مقاله:
مصرف در متون فقهی به مناسبت‌های گوناگون مانند احکام خوراک، پوشاک، مسکن، نفقه‌های واجب و مصارف حلال و حرام مورد توجه قرارگرفته است. فقه که دانش عملی است راه صحیح مصرف را اعتدال و میانه‌روی می‌داند که با عمل نمودن به این الگوی فقهی، می‌توان از بسیاری اسراف‌ها و تأثیر ویرانگر آن بر دین و دنیای انسان و مصارف غلط دیگرجلوگیری کرد. اعتدال مفهوم نسبی است که با اختلاف اشخاص، زمان ها، و مکانها اختلاف پیدا می‌کند، فقه اعتدال را موکول به نظر عرف کرده است. می‌توان با بهره‌گیری از عرف و روایات به معیارهای ذیل دست یافت: 1- مصرف، منجر به تلف کردن و ضایع نمودن مال نشود. 2- مصرف در حد کفاف باشد نه بیش از نیاز.3- مصرف مطابق با شأن مصرف کننده باشد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 480 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود