نمایش مقاله

اصل صحت در معاملات

صفحه: 103تا 125

نشریه: مجلة تخصصیِ انجمن فقه اقتصادی

شماره : 2 دوره اول پاییز 1392

نویسندگان: محمد نادر خلیلی ,

کلیدواژگان: الصحه، الفساد، اصاله الصحه، عقود، اکل مال به باطل، اموال، معامله.

چکیده مقاله:
اصاله الصحه در معاملات به معنی این است که اگر معامله ای انجام شد که عرفا معامله گفته می شود و دلیل بر حرمت آن معامله نبود و در صحت آن شک کردیم، آن معامله صحیح است. در مقابل آن اصل اولی فساد در معاملات است که در صورت شک در صحت معامله ای، اصل فساد آن است. در اینکه صحت به معنی واقعی است و یا به اعتقاد عامل اختلاف است که اقوا صحت واقعی است. آیه اوفوا بالعقود و نهی از اکل مال به باطل و اوفوا بالعهد و حدیث المومنون عند شروطهم و الناس مسلطون علی اموالهم ، نفی اختلال نظام ، سیره عقلا و اجماع دلائل بر اصاله الصحه هستند. و بنابراین اصل صحت بر اصل فساد مقدم می شود.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 1591 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود