نمایش مقاله

اهل بیت(ع) در اشعار عایشه درانی

صفحه: 25تا 40

نشریه: مجلة تخصصیِ انجمن نیستان ادیان و مذاهب

شماره : 3 دوره دوم پاییز و زمستان 1390

نویسندگان: سید جمال الدین موسوی ,

کلیدواژگان: اهل بیت(ع)، عایشه درانی، طریقت قادریه، افغانستان، عرفان و تصوف

چکیده مقاله:
عایشه درانی ملقب به عایشه افغان، از شاعران مشهور حنفی مذهب سده‌ی یازدهم ه.ق. افغانستان می‌باشد که در تصوف طریقت قادریه را برگزده است. ایشان با تبعیت از اندیشه‌های عرفانی، ویژگی‌های اهل بیت را به شعر درآورده است. نوشتار حاضر در برگیرنده‌ی بررسی شخصیت و اشعار وی است که سعی گردیده گوشه‌هایی از اندیشه‌های عرفانی او را بیان دارد و جایگاه اهل بیت(ع) را از زبان شعری او بررسی کند.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 263 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود