نمایش مقاله

روان‌شناسی اجتماعی شیعیان کوفه در حادثه‌ی کربلا

صفحه: 41تا 52

نشریه: مجلة تخصصیِ انجمن نیستان ادیان و مذاهب

شماره : 3 دوره دوم پاییز و زمستان 1390

نویسندگان: سید محمد جمال موسوی ,

کلیدواژگان: کوفه، روانشناسی اجتماعی، درماندگی آموخته شده، هم‌نوایی اجتماعی.

چکیده مقاله:
برای تحلیل درست یک پدیده‌ی تاریخی باید از زوایای گوناگون به آن نگریست و در نهایت به برآیند نگاه‌ها توجه کرد، عمل‌کرد کوفیان در سال 61 هجری که به حادثه کربلا ختم شد، تاکنون از زوایای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. این نوشتار بر این است که رفتار آن روز مردم کوفه را از دریچه و رویکرد روان‌شناسی اجتماعی نگریسته، تحلیلی ارائه دهد. در این راه ابتدا به چگونگی پیدایش کوفه و ترکیب قومی- قبیله‌ای و عقیدتی آن اشاره شده، سپس مباحث نظری مطرح گشته است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 694 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود