نمایش مقاله

تأثیر دین اسلام و مذاهب آن در جهت‌دهی به انساب‌نگاری عرب

صفحه: 77تا 106

نشریه: مجلة تخصصیِ انجمن نیستان ادیان و مذاهب

شماره : 3 دوره دوم پاییز و زمستان 1390

نویسندگان: سید محمد رضا عالمی ,

کلیدواژگان: انساب، انساب‌نگاری، عرب، تأثیر دین و مذهب

چکیده مقاله:
قبل از اسلام، نسب و نسب‌شناسی با توجه به کارکردی که برای جامعه‌ی عرب جاهلی داشت از جایگاه خاصی در بین اعراف برخوردار بود. پس از اسلام هر چند به خاطر کم رنگ‌تر شدن قبیله‌گرایی و تفاخر به آن، نسب‌شناسی جایگاه اولیه خود را نداشت، توانست با دین اسلام و آ«وزه‌های اسلامی هم‌زیستی حاصل کند. حتی با تکیه بر آموزه‌های دینی و برخی از احکام اسلامی که مبتنی بر شناخت نسب افراد است به علم مقبول تمدن اسلامی تبدیل شد و نضج گرفت، اعتقادات خاص پیروان برخی از مذاهب، مانند شیعیان در قرون بعدی نیز بر جهت‌دهی ثانوی به انسا‌نگاری مؤثر واقع گشت. این نوشتار به دنبال روشن ساختن تأثیر دین اسلام و مذاهب اسلامی بر انساب‌نگاری می‌باشد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 266 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود