نمایش مقاله

ایمان‌گرایی آگوستین

صفحه: 107تا 130

نشریه: مجلة تخصصیِ انجمن نیستان ادیان و مذاهب

شماره : 3 دوره دوم پاییز و زمستان 1390

نویسندگان: سید محمد عالمی ,

کلیدواژگان: قدیس آگوستین، ایمان‌گرایی، نص‌گرایی، عقل‌گرایی.

چکیده مقاله:
دین‌داری یکی از وجوه اصیل و جدانشدنی زندگی انسان در تمام اعصار است. یکی از دغدغه‌های آدمیان در پیرامون دین همواره نحوه‌ی مواجهه با مدعیات دینی بوده است. روش فهم دین و دانش که در حوزه‌ی مدعیات دینی است، از چه طریق حاصل می‌شود. از مقومات اساسی ادیان ابراهیمی، وحی و آمدن پیام از جانب خداوند است. هم چنین خردورزی یکی از ویژگی‌های اساسی انسان است. در این میان همواره این سؤال مطرح بوده است که روش صحیح دستیابی به معرفت و شناخت دین چگونه است؟ سهم عقل و وحی و نیز نحوه‌ی تعامل این دو چگونه است؟ یکی از این پاسخ‌ها مربوط به نگرشی است که با عنوان ایمان‌گرایی و نص‌گرایی شناخته می‌شود. این تفکر، هم در مسیحیت و هم در اسلام طرفدارانی دارد. آن‌چه در این مقاله مورد بحث واقع شده است، دیدگاه قدیس آگوستین، متفکر پرآوازه‌ی مسیحی، می‌باشد. امید است که بررسی این نوع تفکرات و آگاهی از آن‌ها به دستیابی روش مطلوب در حل پرسش پیش‌گفته کمک کند.




دانلود مقاله





تعداد نمایش: 309 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود