نمایش مقاله

مراسم عاشورا و شهادت امام حسین(ع) در حماسه‌های مالایی‌های اندونزی

صفحه: 145تا 152

نشریه: مجلة تخصصیِ انجمن نیستان ادیان و مذاهب

شماره : 3 دوره دوم پاییز و زمستان 1390

نویسندگان: سید محمد جعفر نوری ,

کلیدواژگان: ورود اسلام به اندونزی، مراسم عاشورا، شهادت امام حسین(ع)، حماسه‌های مالایی.

چکیده مقاله:
نحوه ورود اسلام به اندونزی و کیفیت برگزاری مراسم روز عاشورا و شهادت امام حسین(ع).
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 528 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود