نمایش مقاله

چشم‌اندازی به سنت و صحیحین

صفحه: 5تا 16

نشریه: دو فصلنامه انجمن مطالعات فلسفی کلامی

شماره : 8 دوره چهارم پاییز و زمستان 1394

نویسندگان: محمدعلی فیاضی غزنوی ,

کلیدواژگان: سنت، صحیحین، مشایخ ثلاثه، امام بخاری، امام مسلم.

چکیده مقاله:
سنت اسلامی با بعثت پیامبر اسلام, آغاز شده و در نگاه شیعه بعد از رحلت وی, توسط امامان معصوم} ادامه یافته و از قرن دوم به بعد با تدوین و نگارش اندیشوران، بویژه مشایخ ثلاثه، ماندگار شده است. اما در جهان اهل سنت، بعد از یک سده منع تدوین، عالمان به گردآوری سنت روی آورده اند. در قرن سوم برای غربالگری و تفکیک سنت صحیح از سقیم محدثانی قیام کرده اند که در رأس آنان دو محدث نامدار محمدبن اسماعیل بخاری و مسلم بن حجاج نیشابوری صاحبان دو اثر جامع «صحیحین» قرار دارند. در این تحقیق به جایگاه این دو اثر نزد مسلمانان پرداخته شده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 159 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود