نمایش مقاله

امام علی} از نگاه صحاح ستّه

صفحه: 17تا 32

نشریه: دو فصلنامه انجمن مطالعات فلسفی کلامی

شماره : 8 دوره چهارم پاییز و زمستان 1394

نویسندگان: حسین کریمی ,

کلیدواژگان: علی}، فضایل، صحاح ستّه حضرت ، صحیحین، اهل سنّت

چکیده مقاله:
در این مقاله به برخی از روایاتی که در شأن و مناقب امام علی بن ابی طالب} در منابع معتبر اهل سنّت مانند صحاح ستّه آمده، از جمله: حدیث «یوم الدّار»، حدیث غدیر و حدیث منزلت و ... را مورد بررسی قرار می دهیم. صحاح ستّه عنوان سرآمد کتب حدیثی اهل سنّت است که در نزد آنان پس از قرآن کریم، مهم ترین منابع دینی آنان به شمار می آید. دو عنوان از این کتاب ها، صحیح و بقیه عنوان سُنن است؛ اما به همة آنها تسامحاً صحاح می گویند. هر چند در برخی موارد از کتاب های دیگر اهل سنّت نیز استفاده شده است. اگرچه در این کتاب ها تمام فضایل حضرت علی} آورده نشده است، ولی در مواردی که اشاره دارد، آن چنان فضایل حضرت می درخشد که گویا دریایی از فضایل در آن نهفته است و احتیاج به شناگر ماهر دارد که از آن دریا بهرة لازم را ببرد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 198 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود