نمایش مقاله

پیامبراکرم, ازدید گاه صحیحین

صفحه: 51تا 80

نشریه: دو فصلنامه انجمن مطالعات فلسفی کلامی

شماره : 8 دوره چهارم پاییز و زمستان 1394

نویسندگان: محمدخان عارفی ,

کلیدواژگان: پیامبر اکرم,، روایات، صحیحین، جعل حدیث

چکیده مقاله:
دو کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم از جایگاه رفیعی در میان اهل سنت برخوردار است؛ اما در آنها متأسفانه روایاتی راجع به پیامبر اکرم, نقل شده که به‌هیچ‌عنوان با قرآن و روایات معتبر فریقین سازگاری ندارد. در این روایات آمده است که آن حضرت تحت تأثیر سِحر و قوه خیال بوده و در بخشی از این روایات پیامبر اکرم, را فراموش‌کار، فحش دهنده، لعنت کننده بر مسلمانان و مؤمنان و همچنین آزاردهنده به آنان معرفی کرده است. این مقاله ضمن طرح این روایات به بررسی و نقد آنها می‌پردازد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 158 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود