نمایش مقاله

جواز ساخت بنا بر روی قبور (با تکیه ‌بر صحیحین)

صفحه: 81تا 98

نشریه: دو فصلنامه انجمن مطالعات فلسفی کلامی

شماره : 8 دوره چهارم پاییز و زمستان 1394

نویسندگان: سید کریم حسینی ,

کلیدواژگان: قبور، ترفیع خانه‌ها، بقعه، مدفن، قرآن کریم، صحیحین

چکیده مقاله:
ساخت بنا و مسجد بر قبور یکی از مسائلی است که امروزه وهابیت با آن به مخالفت پرداخته و شبهاتی را در این باره وارد کرده است. هرچند تلاش‌های علمی زیادی در این مورد از سوی دانشمندان صورت گرفته؛ اما این پاسخ‌ها به‌طور کامل در بین جامعه جا باز نکرده است. مقاله حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی روایات و آیات مربوط به این مسئله را مورد بررسی قرار داده است. آیات بیانگر جواز ساخت بنا و مسجد را بر روی قبور اولیاء الله و علاوه بر آن سیره مسلمین می‌باشد؛ اما روایاتی در صحیحین موجود می‌باشد که با برداشت غلط از آن باعث مخالفت در این مسئله شده، که در این تحقیق به آنها پاسخ گفته شده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 168 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود