نمایش مقاله

نقض حکم قاضی از دیدگاه فقه امامیه و قانون ایران

صفحه: 4تا 33

نشریه: مجلة تخصصیِ انجمن فقه قضائی

شماره : 6 دوره 5 بهار 1393

نویسندگان: سید عبدالطیف سجادی ,

کلیدواژگان: نقض حکم، تجدید نظرخواهی، قاضی مجتهد.

چکیده مقاله:
در مورد قانونی بودن یا نبودن تجدید نظر خواهی و مشروعیت و عدم مشروعیت آن، دو محور به صورت مستقل مورد بحث قرار گرفته است. در محور اول با نقد و ارزیابی دقیق موضوع، اصل عدم تجدید نظر ثابت گردیده و اصل قطعی بودن حکم قاضی و جایز نبودن نقض آن مسلم دانسته شده است. در محور دومبه این سوال پاسخ داده می شود که؛ آیا از دیدگاه فقه امامیه نقض حکم قاضی مجتهد جایز است یا خیر؟ با بررسی ادله‌ی مربوط به حرمت نقض حکم قاضی به این نتیجه رسیدیم که، نقض حکم قاضی اول حرام بوده و اصل عدم مشروعیت تجدید نظر است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 810 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود