نمایش مقاله

قاعده نفی سبیل و عضویت در سازمان‌‌های بین المللی

صفحه: 34تا 54

نشریه: مجلة تخصصیِ انجمن فقه قضائی

شماره : 6 دوره 5 بهار 1393

نویسندگان: محمد علی اخلاصی ,

کلیدواژگان: نفی سبیل، سازمان‌‌های بین المللی، نفی عسر و حرج، مصلحت، مقصد‌های شریعت.

چکیده مقاله:
قاعده نفی سبیل یکی از مهمترین قواعدی است‌که روابط مسلمانان با کفار باید بر اساس آن شکل بگیرد. این قاعده تمام روابط فردی و جمعی را شامل می‌شود و براساس این قاعده هرگونه رابطه مسلمانان باکفار که سلطه کفار را در پی داشته باشد، ممنوع است. برای اثبات این قاعده به ادله چهارگانه یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل، استدلال شده است. سازمان‌‌های بین المللی دارای ماهیت‌‌های مختلف‌اند، اما عضویت در برخی از آن‌‌ها مسلما سلطه کفار بر مسلمانان را در پی دارد و مشمول قاعده نفی سبیل است. اما این قاعده همانند بسیاری از قواعد دیگر استثنا پذیر است و درمتن شریعت اسلامی راه‌‌های پیش بینی شده که از استثنا ئات این قاعده به حساب می‌آید همانند؛ قاعده‌ی" نفی حرج"، توجه به "مصلحت" که شامل قاعده "تزاحم و اهم و مهم" و توجه به" زمان و مکان" در استنباط احکام می‌شود و همچنین نگاه به "مقصد‌های شریعت".
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 649 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود