نمایش مقاله

عوامل تشدید مجازات در فقه و حقوق

صفحه: 54تا 77

نشریه: مجلة تخصصیِ انجمن فقه قضائی

شماره : 6 دوره 5 بهار 1393

نویسندگان: سید محمد علی یزدانی ,

کلیدواژگان: علل و عوامل، عمومی، تشدید مجازات، تعدد، تکرار.

چکیده مقاله:
امروزه کیفیت و حدود تاثیر عوامل تشدید بر مجازات، در حقوق جزا از مباحث قابل توجه و جدی است؛از نظر فقه امامیه، عوامل متعددی در تشدید مجازات دخیل است و شرایط زمانی و مکانی و روانی و... بدون شک فرق بسیار در میان مجازات افراد ایجاد می‏کند. عمده عوامل که توجه‌اندیشمندان و حقوقدانان اسلامی را به خود معطوف کرده علل عمومی تشدید مجازات است که در هر جرمی مصداق پیداکند، موجب تشدید مجازات خواهد بود و جهات عمومی تشدید مجازات در حقوق جزای ما انحصارا در دو مورد تعدد و تکرار جرم مصداق پیدا می‌کند. در بحث تعدد جرم، فقیهان در برخی موارد قایل به اجرای مجازات اشد و در برخی دیگر قایل به جمع مجازات‌‌ها شده‌اند. و در مبحث تکرار جرم که بیشتر در بحث حدود و تعزیرات مطرح شده است فقیهان به تشدید مجازات حکم کرده‌اند.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 1910 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود