نمایش مقاله

مصلحت و حکمت و نقش آن‌ها در فقه

صفحه: 78تا 99

نشریه: مجلة تخصصیِ انجمن فقه قضائی

شماره : 6 دوره 5 بهار 1393

نویسندگان: محمد جواد صمیمی ,

کلیدواژگان: مصلحت، حکمت، ضوابط، فقه، حکم حکومتی، مرجع تشخیص مصلحت، ثبات و تغیر.

چکیده مقاله:
دین مقدس اسلام، دین جامع، کامل و پاسخ‌گو به نیاز‌های بشر در هرعصری است. با دقت در معارف اسلامی، می¬توان اصولی را اکتشاف کرد که راه حلی برای مشکلات و معضلات کنونی باشد. یکی از آن اصول و عناصر که نقش اساسی در گسترش فقه برای تأمین نیاز‌های جامعة بشری دارد، عنصر مصلحت‌اندیشی است. مصلحت‌اندیشی باید در جهت منافع همگانی، بر اساس ضوابط، مبتنی بر کتاب و سنت و بر محور مقاصد شریعت متمرکز باشد. به عبارت دیگر، مصلحت‌اندیشی در صورتی اعتبار و مشروعیت دارد که بر محور تأمین نیاز‌های متغیر جامعه بشری، در حوزة مسایل غیر عبادی و در حوزة مسائل اجتماعی بر اساس استنباط احکام نوین اسلام از سوی مجتهدان جامع الشرایط، صورت گرفته باشد. وقتی کتاب¬‌ها و آثار فقهی علمای گذشته و معاصر را بررسی می‌کنیم در می¬یابیم که مصلحت در ابواب گوناگون فقه به مناسبت‌‌های مختلف، نقش عمده و اساسی دارد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 448 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود