نمایش مقاله

گوهرگرایی تجربه‌ای دینی و نقد آن

صفحه: 7تا 38

نشریه: مجلة تخصصیِ انجمن کلام اسلامی

شماره : 3 دوره اول بهار 1391

نویسندگان: هدایت حسین محصلی ,

کلیدواژگان: دین، گوهردین، تجربه‌‌گرایی، شلایرماخر و تجربه‌ای دینی.

چکیده مقاله:
تأکید و توجه بر تجربه‌دینی به عنوان گوهردین، اندیشه‌ای بود که در مغرب زمین و در دوره مدرنیته که مهم‌ترین ویژگی آن «خود بنیاد اندیشی بشر» و برخی عوامل دیگر بود، بروز و ظهور یافت. در واقع، توجه دین شناسان و اندیشمندان دینی به مسئله تجربه دینی، برآمده از تحول فکری- فلسفی است که در مغرب زمین اتفاق افتاد. این مسئله نخستین بار توسط فردریک شلایرماخر، برای حفظ دین از تهاجم همه جانبه‌ای روشنفکران مطرح شد. این جریان، پس از شلایرماخر، توسط فیلسوفان دین همچون دورلف اُتو، ویلیام جیمز و... ادامه یافت. تجربه‌‌گرایان، به صورت عام و شلایرماخر به صورت خاص بر این نکته تأکید دارند که گوهر و هسته‌ای دین، نوعی تجربه دینی است. عقاید واعمال دینی، تفاسیر دینی تجربه هستند که در صدف دین جای می‌گیرند. دراندیشه‌ای تجربه‌گرایان، دین، هویت مستقل دارد، به متافیزیک یا اخلاق تقلیل داده نمی‌شود. در این نوشتار، رویکرد گوهرگرایی تجربه‌ای دینی، در دو حوزه: مسیحیت و اسلام، به کنکاش گرفته شده، و چالش‌های فرا روی آن بر آفتاب حقیقت افکنده شده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 251 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود