نمایش مقاله

عوامل نجات در یهودیت و مسیحیت

صفحه: 159تا 184

نشریه: مجلة تخصصیِ انجمن کلام اسلامی

شماره : 3 دوره اول بهار 1391

نویسندگان: سلمان نوری ,

کلیدواژگان: نجات، یهودیت، مسیحیت، ایمان، فیض خداوند، عمل، روح‌القدس.

چکیده مقاله:
در نوشتة پیشرو عوامل مؤثر نجات و رستگاری، از منظر یهودیت و مسیحت مورد بررسـی قرارگرفته است. از مطالعه‌ای متن عهد قدیم و آثار اندیشمندان یهود در باب نجات انسان به این نتیجه دست یافتیم که ایمان، عمل شایسته انسان و توبه توأم با لطف و عنایت خداوند موجب رستگاری آدمیان و رهـایی آنان از عذاب و دست یافتن به زندگی سعادت‌آمیز در سرای دیگر است. هر چند برخی از گروه‌های یهود مانند صدوقیان و شومرونی‌ها با انکار جهان دیگر، رسیدن به رستگاری را در این جهان محدود دانسته‌اند. اما در نجات شناسی مسیحیت فیض خداوند و مرگ عیسی مسـیح به عنوان فدیه و کفارة گناه مـوروثی آدمیان، نقش اسـاسی در امر نجـات دارد، به گونه‌ای که انسان بدون آن قادر به نجات خود نیست. در عین حال ارادة وی به صورت بسیار ضعیف از طریق ایمان، عمل و توبه در امر نجات و رستگاری او دخالت دارد. در نجات شناسی مسیحیت برای تداوم شایستگی نجات که با مرگ عیسی مسیح محقق شده، دخالت شخص سوم تثلیث(=روح‌القدس) از طریق مأوا گزیدن در درون انسان اهمیت ویژه دارد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 345 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود