نمایش مقاله

بررسی تطور تثلیث در ادیان و ورود آن در مسیحیت

صفحه: 5تا 48

نشریه: مجلة تخصصیِ انجمن کلام اسلامی

شماره : 5 دوره اول پاییز 1392

نویسندگان: ایجاد حسین حسن مجتبی ,

کلیدواژگان: تثلیث، هندوییزم، مسیحیت، الوهیت، روح‌القدس، مسیح.

چکیده مقاله:
بخش نخست این پژوهش دربارة مفهوم‌شناسی تثلیث، مسیحیت و مؤسس مسیحیت است. بخش دوم دربارة تثلیث ماقبل مسیحیت که عبارت است از: تثلیث در یونان باستان تثلیث در مصر که شش نوع تثلیث دارد؛ تثلیث در هندوییزم که چهار نوع است. بخش سوم مربوط به تثلیث در مسیحیت است که ریشة آن طبق شواهد تاریخی در ادیان شرک‌آمیز است. مبدع این تثلیث پولس است که در ابتدای مسیحیت نام و نشانی از تثلیث وجود ندارد. در عهد جدید و عهد قدیم از تثلیث سخنی به میان نیامده و خود حضرت عیسی و حواریون او، او را یک انسان و پیامبر فرستاده شده از سوی خداوند می‌دانند. در ادامة بحث، اضلاع تثلیث بررسی می‌شود که عبارت است از: پدر، پسر و روح‌القدس. در مورد الوهیت حضرت عیسی سه دیدگاه وجود دارد: 1. حضرت عیسی یک انسان و پیامبر خداست؛ 2. حضرت عیسی پسرخواندة خداست نه پسر واقعی؛ 3. او پسر واقعی و لذا خداست. مقاله دلایل هر کدام را ذکر و بررسی می‌کند. بعد الوهیت روح‌القدس با دلایل توضیح داده شده و در آخر هم نقد الوهیت آمده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 323 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود