نمایش مقاله

حق آزادی عقیده و بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان

صفحه: 55تا 76

نشریه: مجله تخصصی انجمن پژوهشنامه حقوق

شماره : 1 دوره اول تابستان 1390

نویسندگان: سید محمد سجادی ,

کلیدواژگان: آزادی بیان، تغییر عقیده، تفتیش عقیده.

چکیده مقاله:
حق آزادی بیان از حقوق بنیادین بشری است که به روشنی در ماده 34 قانون اساسی افغانستان و ماده 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه قرارگرفته است. همین¬گونه از مواد 15، 24، 31 و 37 قانون اساسی مزبور نیز میتوان این حق را استنباط کرد. بند دوم مقدمه اعلامیه و مواد 2، 18 و 26(بند ب) آن به گونه‌ای ناظر به حق آزادی بیان اند؛ اما قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان آزادی عقیده را به طور صریح متذکر نشده است. برایند تحقیق حاضر این است که طبق قانون اساسی افغانستان و اعلامیه جهانی حقوق بشر افراد در داشتن عقیده و بیان آن، تا زمانی آزادند که به آزادی دیگران و مصالح عمومی جامعه لطمه وارد نکنند. بارزترین تفاوت آن دو در نگرش به مسأله تغییر عقیده است که از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر جایز است؛ در حالی که از دیدگاه قانون اساسی افغانستان این مسأله جایز نیست. این نگرش با مقتضای اسلامیت قانون اساسی افغانستان و دیدگاه اسلام به آن، سازگار است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 1106 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود