نمایش مقاله

افغانستان، جرایم و تخلفات اداری

صفحه: 77تا 117

نشریه: مجله تخصصی انجمن پژوهشنامه حقوق

شماره : 1 دوره اول تابستان 1390

نویسندگان: عبدالبصیر نبی‌زاده ,

کلیدواژگان: جرم، تخلف، اداره، افغانستان، حقوق اداری، تخلفات اداری

چکیده مقاله:
قانون شکنی‌‌های اداری یکی از معضلاتی است که در طول تاریخ زمینه‌‌‌های ناکارآمدی و عدم توفیق نظام‌‌های اداری را در ساحت‌‌های مختلف فراهم ساخته است. این امر که ریشه در عوامل و زمینه‌های مختلف اداری، حقوقی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دارد باعث شده است که دولت‌‌ها به خصوص نظام‌‌های حقوقی تدابیر و راهکار‌های گوناگون را برای مقابله و مبارزه با آن به کارگیرند. لذا باتوجه به شرایط حاکم برجامعه افغانستان و برخی فسادها و قانون شکنی‌‌های اداری در این کشور، سعی شده است علل و عوامل جرایم و تخلفات اداری در این پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته و راهکار‌های مناست جهت مقابله و پیش‌گیری بیان گردد، تا به یاری حق گامی باشد هرچند کوچک، در راستای نهادینه سازی قانون‌مداری و نظام‌مندی رفتارها و عمل‌کرد اداری در سرزمین بحران زدۀ افغانستان.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 548 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود