نمایش مقاله

Fundi i profetësisë

صفحه: 14تا 19

نشریه: THE LIGHT OF THE QUR'AN

شماره : 27 دوره چهارم زمستان 1392

نویسندگان: Sejjid Ebul A’la Maududi ,

کلیدواژگان: profetësisë

چکیده مقاله:
Biografia e asnjë njeriu në botë nuk është ruajtur kaq mirë e kaq saktë sa ajo e Muhamedit, Profetit të Islamit (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!). Në çdo çështje të jetës sonë ne mund ta kërkojmë udhëheqësinë e profetit Muhamed (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!) dhe të marrim mësim nga shembulli i jetës së tij. Ne mund ta njohim Islamin nëpërmjet mësimeve të tij, të cilat janë kaq të plota dhe kaq gjithëpërfshirëse, sa ato mund t’i udhëheqin njerëzit për të gjitha kohët që do të vijnë. Ja përse nuk ka nevojë për një profet tjetër pas Muhamedit (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!). Allahu thotë në Kur’an: “Sot, Unë e kam përsosur fenë tuaj për ju dhe e kam plotësuar dhuntinë time për ju”. (5:3)




دانلود مقاله





تعداد نمایش: 252 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود