نمایش مقاله

معرفت‌شناسی جریان تکفیر (بررسی اعتبار منابع معرفت نزد جریان‌های تکفیری)

صفحه: 33تا 49

نشریه: دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین

شماره : 1 دوره اول بهار و تابستان 1394

نویسندگان: مصطفی شریفی پور ,

کلیدواژگان: معرفت‌شناسی، تکفیر، عقل، نقل، تجربه، شهود

چکیده مقاله:
معرفت‌شناسی جریان‌تکفیر درصدد فهم منابع دانشی جریان سلفی‌ ـ تکفیری است. گفتمان سَلفی با نپذیرفتن عقل به‌عنوان منبعی در عرض نقل، عملاً از این سنخ معرفت بی‌بهره بوده و آن را به حد یک مؤید برای یافته‌های نقلی تقلیل داده است و از این روسی که این جریان عقل را در طول نقل و دلیلی غیرمستقل فرض می‌کند. دلیل نقلی مهم‌ترین منبع دانشی این نحله به شمار می‌رود که خود شامل کتاب، سنت و اجماع می‌شود. حجیت خبر واحد در عقاید حتی باوجود ضعف سند از چالشی‌ترین مباحث معرفت‌شناسانه‌ی این جریان است. در این جریان، روش شهودی با اینکه از اساس انکار نمی‌شود اما قرار گرفتن آن در عرض دلیل نقلی و یا تقدم آن بر ادله‌ی سمعی به‌شدت مورد اعتراض و انکار سلفیه قرار می‌گیرد و منازعات سلفیه با متصوفه شاهدی بر این مدعاست.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 231 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود