نمایش مقاله

Gruaja e përkushtuar

صفحه: 66تا 78

نشریه: THE LIGHT OF THE QUR'AN

شماره : 27 دوره چهارم زمستان 1392

نویسندگان: Umm Idris Abduallah ,

کلیدواژگان: Gruaja , përkushtuar

چکیده مقاله:
Ka shumë shembuj grash të përkushtuara. Allahu thotë në Kur'an: "Dhe Allahu na ka dhënë një shembull për ata që besojnë - bashkëshortja e Faraonit, kur ajo tha: 'O Zoti im! Ndërtomë një banesë tek Ti, në Xhenet! Më shpëto nga Faraoni dhe veprat e tij dhe më shpëto nga populli keqbërës!' Edhe Merjemen, bijën e Imranit, e cila e ruajti virgjërinë e saj. Ne frymë brenda saj nga shpirti Ynë (shpirtin e Isait / paqja e Allahut qoftë mbi të!). Ajo u besoi fjalëve të Zotit të saj dhe librave të Tij e ishte nga të devotshmit!" (Surja 66:11,12) Gruaja e përkushtuar i përmbush detyrat e saj vazhdimisht sepse ajo e ka, vërtet frikë Allahun. Ajo e do me përkushtim Allahun. Ajo është gjithmonë e gatshme për të kryer vepra që i sjellin shpërblimin dhe kënaqësinë e Allahut, të tilla si falja (namazi), agjërimi, sadakaja, kënaqja e bashkëshortit të saj etj. Gruaja e përkushtuar i përmbush të drejtat e bashkëshortit pa imponim dhe vazhdimisht.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 302 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود