نمایش مقاله

بررسی تطبیقی کاربرد مهم‌ترین آیات الاصول در مبحث مفاهیم اصول فقه

صفحه: 65تا 108

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

شماره : 2 دوره دوم بهار و تابستان 1393

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ,کامران اویسی ,

کلیدواژگان: آیات اصولی؛ قرآن و علم اصول؛ کاربرد آیات؛ مفاهیم؛ اصول فقه

چکیده مقاله:
آیات قرآن، یکی از منابعِ علم اصول است؛ لذا بررسی متمرکز همه آیات مربوط به یک مبحث اصولی، پژوهشی است بایسته. مطالعه تطبیقی آیات مورد استفاده در علم اصول، سبب روشن شدن دیدگاه‌های تفسیری - اصولی دانشمندان فریقین می‌گردد. در بحث مفاهیم علم اصول نیز از آیاتی استفاده شده است که در نوشتار پیش رو به بررسی تطبیقی آنها از دید مفسران و اصولیون شیعه و سنّی پرداخته می‌شود. با به کارگیری شیوه تطبیق دیدگاه‌ها، می‌توان به پویایی و وسعت اندیشه‌های اصولی و تفسیری دانشمندان شیعه در پرتو استفاده از سنت معصومین^ پی برد
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 1537 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود