نمایش مقاله

بررسی نقش حکومت اسلامی در تربیت دینی با تأکید بر عهد‌نامه مالک اشتر

صفحه: 79تا 110

نشریه: دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه تربیتی

شماره : 1 دوره اول بهار و تابستان 1393

نویسندگان: صمد سعید مشیرآبادی ,

کلیدواژگان: تربیت دینی، اصلاح، حکومت اسلامی، حاکم، مالک اشتر

چکیده مقاله:
نقش حکومت اسلامی در تربیت دینی، بر کسی پوشیده نیست و بیشتر اندیشمندان مسلمان به آن اذعان دارند. این مسئله در دهه‌های اخیر با چالش‌های فراوانی از سوی سکولارها روبه‌رو گشته و ابهاماتی را پیرامون اصل نقش و حدود وظایف حکومت اسلامی به وجود آورده است. در این نوشتار برآنیم تا با تأکید بر عهدنامه مالک اشتر، به بررسی فقهی و اجتهادی نقش حکومت اسلامی در تربیت دینی بپردازیم. بنابراین پس از بیان تاریخچه و مفهوم‌شناسی، به بررسی دلایل پرداخته و اصل حکم الزام حکومت به تربیت دینی و ویژگی‌های این حکم را بررسی می‌کنیم.




دانلود مقاله





تعداد نمایش: 787 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود