نمایش مقاله

پژوهشی در مفهوم «رجوع الی الله»

صفحه: 77تا 90

نشریه: مجله تخصصی انجمن اندیشه‌های قرآنی

شماره : 4 دوره دوم پاییز و زمستان 1394

نویسندگان: محمدعلی فیاضی غزنوی ,

کلیدواژگان: رجوع الی الله، صیر الی الله، ردّ الی الله، فنای فی الله

چکیده مقاله:
این پژوهش درصدد بررسی مفهوم «رجوع الی الله» است. در آغاز، واژه‌ها و آیاتی که از این مفهوم حکایت دارد مورد بررسی نسبتاً کامل قرار گرفته سپس به چهار تفسیری که از لابه‌لای عبارات مفسران در مورد مفهوم «رجوع الی الله» به دست می‌آید اشاره شده است. برخی از مفسران با رویکرد نقلی، «رجوع الی الله» را به رجوع انسان به جایی توصیف کرده که در آنجا مالکی جز خدا وجود ندارد. برخی دیگر نیز آن را به قدرت خداوند بر دادن پاداش و کیفر تفسیر کرده است. در این میان کسانی هم هستند که با رویکرد فلسفی، آن را به معنای رجوع ممکنات به واجبات تبیین کرده است. بعضی از مفسران و صاحب‌نظران در تفسیر «رجوع الی الله» صبغه عرفانی را در پیش گرفته و آن را به معنای فنای فی الله و محو جمال معشوق دانسته است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 145 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود