نمایش مقاله

ویژگی‌های مدیر از منظر اسلام

صفحه: 57تا 76

نشریه: مجله تخصصی انجمن اندیشه‌های قرآنی

شماره : 4 دوره دوم پاییز و زمستان 1394

نویسندگان: سید کریم حسینی ,

کلیدواژگان: مدیر، قرآن کریم، امانت‌داری، دانایی، شرح صدر

چکیده مقاله:
از آنجا که انسان موجودی الهی و اجتماعی است،‏ برای اداره امور جامعه نیازمند افرادی است که دارای علم‏ و هنر مدیریت و برنامه‏ریزی، رهبری و نظارت بر فعالیت‏های مختلف برای شکوفا شدن استعدادهای او در جهت رشد و کمال باشد. این علم و هنر در متعالی‏ترین‏ شکلش در سیره نبی مکرم اسلام, و ائمه هدی] متجلی شده و مدیریتی الهی و مبنای شناخت‏ حقیقت وجود انسان است که با حکومت بر دل‏ها تحقق‏ می‏یابد. در این تحقیق سعی شده با استفاده از آیات قرآن‏ کریم و سیره نبی اکرم اسلام, و ائمه بزرگوار] و احادیث و روایات، صفات و خصوصیاتی که یک مدیر باید داشته باشد و روش‏هایی که باید اعمال کند تا بتواند جامعه را اداره کند، تبیین و تحلیل شود.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 124 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود