نمایش مقاله

چیستی تفسیر اقتصادی قرآن کریم و رویکردهای مختلف آن

صفحه: 127تا 158

نشریه: دوفصلنامه تخصصی پژوهش‌نامه علوم انسانی اسلامی

شماره : 4 دوره چهارم پاییز و زمستان 1394

نویسندگان: سید مهدی معلمی ,

کلیدواژگان: تفسیر اقتصادی قرآن کریم، گرایش تفسیری، رویکرد تفسیر اقتصادی

چکیده مقاله:
در دوران معاصر با بروز مشکلات اجتماعی ناشی از تحولات دوران جدید، برخی اندیشمندان مسلمان، بر آن شدند به تبیین اندیشه اقتصادی اسلام با محوریت آموزه¬های اقتصادی قرآن کریم بپردازند. در این میان برداشت¬های متفاوت از ماهیت تفسیر اقتصادی قرآن کریم، سبب بروز اختلافاتی در تبیین آموزه¬های این کتاب آسمانی گشته است. از این رو مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، به تبیین ماهیت و تمایز تفسیر اقتصادی قرآن کریم با سایر گرایش¬های تفسیری پرداخته و جایگاه علوم اقتصادی در رویکردهای مختلف تفسیر قرآن کریم را روشن می¬سازد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، علوم اقتصادی معاصر فاقد قواعد کلی تغییرناپذیر است و بر روش تفسیر برای کشف معانی آیات قرآن کریم تأثیر چندانی ندارد؛ اما در شرح معانی و یافتن مصادیق آن به عنوان گرایش تفسیری می¬تواند تأثیر گذار باشد. همچنین تفسیر اقتصادی با سایر گرایش¬های تفسیر در موضوع، اهداف و غایات و همچنین در شرایط اختصاصی مفسر، تمایز دارد. رویکردهای مختلف توصیفی، تبیینی، خرد، کلان، هنجاری و سیستمی، نیز می¬تواند در ذیل این گرایش به تبیین بهتر آموزه¬های اقتصادی قرآن کریم کمک شایانی نماید.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 188 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود